Categories
the soundtrack of your life

erwin de hart

1. Ceremony – New Order
2. Do you believe in magic? – Lovin’Spoonful
3. Heaven must be missing an angel – Tavares
4. Le Méteque – Georges Moustaki
5. Elle fréquentait la rue Pigalle – Edith Piaf
6. Dancing Queen – AbbA
7. Love is thicker than water – Andy Gibb
8. Ask me why – The Beatles
9. You’re going to lose that girl – The Beatles
10. My name is nobody – Ennio Morricone
11. Casa no Campo – Elis Regina
12. The Model – Kraftwerk
13. Cycles – Frank Sinatra
14. I remember you – Frank Ifield
15. Red sails in the sunset – Fats Domino
Runners UP:
The end of the show – The Cats
Lotte – Stephan Sulke
comment(aar):
1. (Het gaat hier natuurlijk wel om de oorspronkelijke New Order-release)
Lang zien staan in de bakken bij Bullit te Breda, maar dan eindelijk gekocht op mijn zestiende verjaardag, het was mooi weer die zevende maart, en dat komt door dit nummer. Een week later had ik het voor het eerst gedaan. Ik voel mezelf nog fietsen langs de veehallen met Ceremony in m’n hoofd. Los van deze herinneringen word ik steevast vrolijk als ik het opzet, niet uit nostalgie. En hoe grappig te denken dat nadat Ian Curtis zijn eerste optimistische tekst voltooide, nog één briefje schreef:
“I just can’t cope with it anymore.” Doek, applaus.
2. Een ode aan het eeuwige tienertje… Pas later (ongeveer vijf jaar geleden) ben ik dit nummer naar waarde kunnen gaan schatten, de geniale kracht van een op het eerste gezicht naïef ‘beatliedje’. Een warm monogeluid, drums, mooi kaal arrangement maar het gaat mij hier vooral om de tekst. “Believe in the magic of a young girls’ soul”… me dunkt: AMEN!!!
3. Prehistorische sentimenten van in mijn pyama op de bank zitten suffen en dit bij Toppop zien. Alsof het gisteren was. Die lange brilneger die zong, hij had hetzelfde kapsel als mijnheer Groeneveld, de leraar van mijn broer die toen in de vijfde zat, hetzelfde als de microfoondop. Bij de zin “there’s a rainbow over my shoulder..” beeldden ze dit ook met hun handgebaren uit. Mooi hoor. Raar, maar ik dacht: volgens mij gaat dit over seks. Ik werd er een beetje beschaamd van. Ik was dan ook zeven.
4. Bij dit nummer moet ik niet terugdenken, maar zie ik een soort van visioen. In deze droom ben ik bezig deze wereld te verlaten. Ik lig alleen aan de waterlijn ergens aan een Spaanse kust – lekker weer – rust, kabbelende golven, strakke horizon. Met fles Osborne Fino Quinta glij ik steeds verder de zee in en denk aan de avond die komt. Doei.
5. Zij frekwenteerde de rue Pigalle. Straathoertje, loopt slecht af natuurlijk. Toch is dit geen smartlap, het is een geweldig nummer. De hele atmosfeer is ParisDuchampBrassaïCocteauByrrhDadaMétropolitain als je begrijpt wat ik bedoel. Een tijdperk waar we allemaal heimwee naar zouden moeten hebben. Juist als we ver daarna zijn geboren denk ik…
6. Wordt alleen maar rijker en rijker. Ritme gekopieerd van Rock your baby, en terecht. Zing altijd Frida’s tweede stem mee in het refrein, en terwijl ik dat doe word ik altijd rechts ingehaald door die piano/synthesizermelodie die zó mooi opstijgt dat die meteen recht de hemel in schiet. Dan blijf ik gelukkig achter. Qua thematiek is dit nummer voor mij hetzelfde als Do you believe in magic?
7. Ik heb gestudeerd in Tilburg en woonde achter een slagerij. Alle tijd van de wereld en alle cliché’s van op-kamers heb ik meegemaakt… één van mijn hoogtepunten was toen in de keuken, op een warme lente-vrijdagavond met de radio heel hard dit nummer playbacken. Quel sound! Lekker schunnige titel ook.
8. Zoals we nu allemaal wel weten hebben de Beatles in Hamburg ’44 de oorlog gewonnen, en zo de eeuw gered. Zonder hen waren we nu allemaal terrorist geworden denk ik. Daarom alleen al de Beatles twee keer in mijn top 15. Ask me why omdat het voor mij staat voor het ultieme verliefdheidsgevoel.
9. En deze plaat vanwege de herinnering aan mijn eerste keer in een vliegtuig, avondvlucht naar Rome met Alitalia. Stewardessen met bruinleren handschoentjes, uitzicht op de ondergaande zon boven de Matterhorn, en ‘lose that girl’ op de walkman. En de mooiste gitaarsolo ooit én superspitze performance van die John!
10. Dit nummer klinkt (hoop ik dan maar) bij mijn uitvaart. Mensen die zeggen dat het toch gewoon een vrolijk muziekje is, hebben dit leven niet helemaal begrepen denk ik. Ennio Morricone wel.
11. Beste zangeres die ik ken. Zij heeft een nieuwe betekenis aan het woord ‘Regina’ gegeven. Bedankt Elis, daarboven.
12. Zoals Gesang der Jünglinge van Stockhausen onovertroffen is in de klassieke elektronische muziek, en toch al uit 1956 stamt, zo vind ik dit liedje van Kraftwerk nooit geëvenaard qua gevoelswaarde, gebruikmakend van deez’ instrumentarium.
13. We leren nog elke keer als Frank Sinatra zingt, we horen hem en we zijn het met hem eens, ook al heeft hij ongelijk. Cycles is de Kern-Sinatra, het is Hemingway ver voorbij. Een groot deel van de Griekse mythologie speelde zich af op het huidige eiland Sicilië. Sinatra’s opa kwam van Catania-onder de reusachtige Etna. Nog steeds is daar de onverbiddelijke historie alom te voelen. En daar heb ik beseft dat Sinatra waarlijk Godenzoon was en is.
14. Ook mooi van de Beatles in de Star-Club, Hamburg, maar deze is net mooier. Net als My name is nobody een vrolijke melodie met meerdere betekenissen.
15. Werd twintig jaar geleden veel op de radio gedraaid als gouwe ouwe. Ik vind het zo mooi; die combinatie van Fats Domino en Rode zeilen, schitterend. Je ziet het helemaal voor je-sta je daar als schipbreukeling, en na een maand in de verte doemt opeens iets aan de schemerende kim op; Rode zeilen, een galei! Ik ben gered! Eenmaal aan boord genomen word je meteen aan de riemen gezet. En wie is die slaaf die dan relaxed naast je te grinniken met zijn ringen en zijn kraaloogjes? Precies.
1. (We’re talking about the original New Order release, of course)
I’d been seeing it for a long time at Bullit’s in Breda, but finally bought it on my sixteenth birthday. The weather was beautiful on that March seventh, and this song was the cause of it. A week after, I had done it for the first time. I still feel myself cycling past the Veehallen, Ceremony playing in my head. Apart from these memories, I still get happy when I play it, not out of nostalgia. And how funny it is to realise that after Ian Curtis finished his first optimistic lyric ever, he wrote another note:
“I just can’t cope with it anymore.” Curtains, applause.
2. A tribute to the eternal teenager… Only later (about five years ago) I could estimate the true value of this song, the genius power of a (at first sight) naïve ‘beat song’. A warm mono sound, drums, nice minimal arrangements but to me what really matters here is the text: “Believe in the magic of a young girls’ soul”… AMEN!!!
3. Prehistoric sentiments, sitting around on the sofa in my pjs and seeing this on Toppop. As if it was yesterday. That tall black guy with glasses, he had the same hairdo as mister Groeneveld, my brother’s teacher, identical ot the microphone top. When they were singing “there’s a rainbow over my shoulder..” they used to mimic along woth the words. Nice. Strangely, I used to think: I think this is about sex. I was slightly ashamed.I was only seven.
4. With this song I don’t reminisce, I just get a kind of vision. In this dream I’m busy leaving this world. I’m lying on my own, somewhere on the Spanish coast – nice weather – peace, rippling water, clear horizon. With a bottle of Osborne Fino Quinta I slide into the sea and think about the night that’s coming. Bye.
5. She frequented the rue Pigalle. Street hooker, bad ending of course. Still, this is not a tearjerker, it’s a great song. The whole atmosphere is ParisDuchampBrassaïCocteauByrrhDadaMétropolitain, if you know what I mean. An era we should all be longing back for. Especially if we’re born way after that, I think…
6. It only gets richer and richer. The rhythm is copied from Rock your baby, and justly so. I always sing Frida’s second voice in the chorus, and while doing that that piano/synth melody always catches up with me, rising so beautifully that it goes straight to heaven. Leaving me behind, fortunately. To me, this song’s about the same things as Do you believe in magic?
7. I did my studies in Tilburg, and the house where I lived was behind a butcher’s shop. All the time in the world and I’ve experienced all the cliches of student life… one of the highlights was a moment standing in the kitchen on a warm friday evening in Spring, with the radio turned up really loud and lip-synching this song. Quel sound! Pretty raunchy title, too.
8. As we all know now, the Beatles won the war in Hamburg, 1944, and thus saved the century. Without them we would all be terrorists by now, I think. Which is only one of the reasons why they are in this top 15 twice. Ask Me Why stands for the ultimate feeling of being in love.
9. And this one because of the memory of my first time on a plane, a evening flight to Rome with Alitalia. Air hostesses with brown leather gloves, a view of the sun setting over the Matterhorn, and ‘lose that girl’ on the walkman. The most beautiful guitar solo ever and a brilliant performance by that John!
10. This song will hopefully play on my funeral. People who say that this is a happy little ditty have not fully understood this life, methinks. Ennio Morricone has.
11. Best singer I know. She has given new meaning to the word ‘Regina’ gegeven. Thanks Elis, up there.
12. Like Gesang der Jünglinge by Stockhausen is second to none in classical electronic music and yet dates back to 1956, so I find this Kraftwerk song unique when it comes to emotional value, using these instruments.
13. We still learn every time Frank Sinatra sings, we hear him and we agree with him, even when he’s wrong. Cycles is the core of Sinatra, it is way beyond Hemingway. A big part of Greek mythology takes place on the island of Sicily. Sinatra’s grandfather was from Catania, at the foot of the gigantic Etna. Even now you can still feel the relentless history. It was there when I realized that Sinatra was and is truly a god’s son.
14. The Beatles at Starclub Hamburg version is beautiful too, but this one is even better. Like My name is nobody, a happy melody with various meanings.
15. It was played a lot on the radio about 15 years ago as a golden oldie. I love it; that combination of Fats Domino and red sails, beautiful. You can see it in your mind’s eye – there you are, shipwrecked, and after a month something appears at the horizon; red sails, a galleon! Once on board you’re put to work immediately. And who is the slave sitting next to you, relaxed and grinning, with his rings and his beady eyes? Exactly.
www.erwindehart.nl